Основною метою діяльності відділу є сприяння організації навчальному процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню в інститутах і на факультетах Університету, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій.

Завданнями відділу є:

 • Узагальнення і аналіз стану організації навчального процесу в Університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та у Європі, необхідності розвитку вищої освіти в Україні.
 • Сприяння факультетам та інститутам у посиленні фундаментальної складової підготовки у Київському університеті, в активному використанні у навчальному процесі результатів та технологій наукового пошуку.
 • Розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 • Розробка методичних рекомендацій інститутам і факультетам щодо формування навчальних планів та внесення змін до них.
 • Розробка методичних рекомендацій щодо наближення національних освітніх стандартів до Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).
 • Узагальнення об’єктивних та суб’єктивних складових мотивації студентів до систематичної самостійної роботи.
 • Аналіз та розробка методичних рекомендацій щодо організаційних форм контролю самостійної роботи студентів та якості набутих знань.
 • Розробка науково-методичних рекомендацій щодо впровадження у навчальний процес сучасних технологій.
 • Координація роботи зі студентами в інститутах, на факультетах.

  Основні напрямки діяльності відділу

 1. Комплексний аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензії Університету.
 2. Експертиза навчальних планів щодо їх відповідності встановленим нормативам. Підготовка методичних рекомендацій щодо розробки і внесення змін до навчальних планів.
 3. Контроль за плануванням, виконанням та відповідністю встановленим нормативам навантаження професорсько-викладацького складу.
 4. Розробка методичних рекомендацій щодо змісту робочих програм дисциплін. Вивчення стану відповідності робочих навчальних програм нормативних та вибіркових дисциплін встановленим нормативам (співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів, форми поточного контролю тощо).
 5. Контроль за виконанням навчальних планів.
 6. Перевірка стану підготовки кафедр інститутів та факультетів до початку занять, до екзаменаційних сесій та до роботи Державних екзаменаційних комісій.
 7. Вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр, інститутів та факультетів Університету.
 8. Вивчення організаційних форм контролю самостійної роботи студентів.
 9. Контроль за використанням аудиторного фонду.
 10. Контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи в інститутах та на факультетах.
 11. Узгодження щорічного графіку навчального процесу, розкладів занять, заліково-екзаменаційних сесій, графіків засідань Державних екзаменаційних комісій.
 12. Вивчення, узагальнення та розробка методичних рекомендацій щодо впровадження позитивного досвіду організації вищої освіти і нових технологій навчання.
 13. Вивчення та аналіз потреб і стану технічних засобів навчання в інститутах, на факультетах, підтримка пропозицій інститутів, факультетів щодо поповнення (придбання) цих засобів.
 14. Вивчення та аналіз роботи факультетів, інститутів з організації і проведення контролю знань студентів, організації і проведення заліково-екзаменаційних сесій.
 15. Організація та проведення ректорських контрольних робіт в інститутах та на факультетах університету.
 16. Аналіз виникнення академічної заборгованості студентами та її ліквідації, складання академічної різниці студентами, переведеними з інших вищих навчальних закладів.
 17. Облік та аналіз призначення студентам стипендій та надання матеріальної допомоги; консультування членів стипендіальних комісій факультетів (інститутів).
 18. Контролю за призначенням іменних стипендій та премій студентам Університету.
 19. Підготовка матеріалів до засідань Науково-методичної ради Університету та організаційне забезпечення її роботи.
 20. Організація проведення атестації напрямів, спеціальностей та спеціалізацій.
 21. Підготовка документації щодо ліцензування та акредитації напрямів та спеціальностей.
 22. Приймання інформації від інститутів, факультетів та підготовка звітів:
  • статистичних даних про наслідки екзаменаційних сесій (УП-5);
  • даних про кількість потоків, академічних, практичних, лабораторних та мовних груп;
  • статистичних (форма З-НК);
  • про рух контингенту студентів за формами навчання, по курсах і спеціальностях;
  • про стан навчально-методичного забезпечення кафедр.
 23. Аналіз підсумків екзаменаційних сесій з усіх форм навчання.
 24. Контроль та підведення підсумків усіх видів практик студентів.
 25. Організаційне забезпечення роботи приймальної комісії Університету.
 26. Підготовка зведених показників прийому та випуску студентів.
 27. Вивчення стану підготовки підручників, навчальних посібників, методичних розробок, в тому числі в електронному вигляді.
 28. Підготовка матеріалів для ректора та першого проректора.
 29. Підготовка проектів наказів, матеріалів з питань організації навчального процесу на розгляд Вченої Ради Університету і ректорату.
 30. Інформування науково-викладацького складу та студентів про зміни в умовах та вимогах до навчально-виховного процесу.
 31. Методична допомога кафедрам у підготовці навчальної документації.
 32. Контроль за функціонуванням автоматизованої системи формування та виконання навантаження викладацького складу факультетів, інститутів.
 33. Методична допомога в організації оформлення і видачі студентських квитків та дипломів.
 34. Замовлення за поданням інститутів, факультетів та кафедр бланків навчальної та облікової документації.
 35. Контроль та аналіз виховної роботи зі студентами в інститутах та на факультетах Університету.
 36. Аналіз ефективності роботи кураторів академічних груп.
 37. Взаємодія зі студентськими організаціями та органами самоврядування Університету (Студентським парламентом, науковим товариством студентів та аспірантів, первинною профспілковою організацією студентів тощо) щодо сприяння навчальній, науковій, творчій та виховній діяльності студентів.
 38. Контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора щодо організації виховної роботи зі студентами в Університеті.
 39. Координація діяльності підрозділів Університету при проведенні студентських олімпіад, турнірів, конференцій тощо.
 40. Вивчення досвіду інших вищих навчальних закладів щодо виховної роботи зі студентами.
 41. Створення та періодичне оновлення на сайті Університету інформації про роботу відділу.
 42. Удосконалення комп’ютерної бази даних «Студент». Здійснення контролю за рухом студентів.
 43. Розробка рекомендацій щодо модернізації комп’ютерного парку і розвитку комп’ютерних мереж.
 44. Організація підвищення кваліфікації викладачів та методистів у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій.
 45. Сприяння відповідності навчальних планів та програм тенденціям впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.
 46. Розробка рекомендацій щодо створення електронної бібліотеки за напрямами підготовки в Університеті. Розробка пропозицій щодо правового статусу електронної бібліотеки Університету з урахуванням вимог чинного законодавства України.
 47. Розробка рекомендацій щодо забезпечення навчального процесу сучасними технологіями та їх впровадження.
 48. Сприяння розробці програм та включенню до навчальних планів факультетів та інститутів дисциплін, вивчення яких направлене на впровадження інформаційних технологій.
 49. Розробка рекомендацій щодо сформування пакету програмних засобів навчання.